Gallery

Επικοινωνία

Πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη: Πρωϊνό γεύμα, ενδιάμεσα μικρογεύματα και φυσική δραστηριότητα προστατεύουν τα παιδιά από την κεντρική παχυσαρκία.

D043DG Closeup view of scales on a floor and kids feet
D043DG Closeup view of scales on a floor and kids feet

Με αφορμή τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνει η Κεντρική Παιδική Παχυσαρκία στην Ελλάδα, η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία ανακοινώνει τα στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες και εκείνες της φυσικής δραστηριότητας που μπορεί να προστατεύουν από την εμφάνιση του φαινομένου. Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition (Grigorakis DA, Georgoulis M, Psarra G, Tambalis KD, Panagiotakos DB, Sidossis LS (2015). Prevalence and lifestyle determinants of central obesity in children. Eur J Nutr,  Aug 2).

Ως κεντρικού τύπου παχυσαρκία στα παιδιά ορίζεται η συγκέντρωση σωματικού λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία λόγω της φλεγμονώδους φύσης του κοιλιακού λίπους μπορεί να επιφέρει σοβαρούς κινδύνους στην υγεία. Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι η κεντρική παιδική παχυσαρκία αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου – σε σχέση με τη «γενική» παιδική παχυσαρκία – κυρίως για διαταραχές του μεταβολισμού και καρδιομεταβολικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Επίδραση διαφόρων παραγόντων και συνέπειες της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας (Πηγή: Hobfauer 2012).

Σε μεγάλη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εθνικής έρευνας για τη διατροφή & φυσική άσκηση προσδιορίστηκε ο επιπολασμός, αλλά και η σχέση των Διατροφικών Συνηθειών και της Φυσικής Δραστηριότητας με την Κεντρική Παιδική Παχυσαρκία. Η συγκεκριμένη εργασία διενεργήθηκε από ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με ευθύνη του διατροφολόγου κ. Δημήτρη Γρηγοράκη και επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Λάμπρο Συντώση. Δημοσιεύθηκε στο έγκυρο διεθνές περιοδικόEuropean Journal of Nutrition (Grigorakis DA, Georgoulis M, Psarra G, Tambalis KD, Panagiotakos DB, Sidossis LS (2015). Prevalence and lifestyle determinants of central obesity in children. Eur J Nutr,  Aug 2).

Σε ένα μεγάλο πανελλαδικό δείγμα 124.133 μαθητών (49,2% κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν στην 3η (49.2%) και 5η τάξη (50.8%) των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (~91% των συνολικών μαθητών) με μέση ηλικία 9,9±1,1 έτη, προσδιορίστηκαν οι συνήθειες του τρόπου ζωής (διατροφική συμπεριφορά και φυσική δραστηριότητα) που σχετίζονται με την κεντρική παιδική παχυσαρκία.

Η κεντρική παιδική παχυσαρκία αξιολογήθηκε με τον δείκτη WHtR (λόγος της Περιμέτρου Μέσης / ύψος) και βρέθηκε ότι το ποσοστό των παιδιών που πληρούν το κριτήριο για κεντρικού τύπου παχυσαρκία αυξάνεται με την αύξηση στην κατηγορία του ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος). Σύμφωνα με την κατωφλικές τιμές που προτείνει ο IOTF για τις διάφορες κατηγορίες του ΔΜΣ και τον προσδιορισμό της τιμής του WHtR>0,5 (διεθνές κατωφλικό σημείο κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας), ο συνολικός επιπολασμός της κεντρικής παχυσαρκίας ήταν 33,4% επί του συνολικού δείγματος των μαθητών της μελέτης και ήταν σημαντικά υψηλότερος  στα αγόρια παρά στα κορίτσια: 36% και 30,7%, αντίστοιχα p <0,001 (Πίνακας 1). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα συγκεντρώνει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών με κεντρική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα υποδεικνύουν την  Ελλάδα με 33,4% (Grigorakis et al. 2015), τις Η.Π.Α. με 32,9% (Xi et al. 2014, ), την Πορτογαλία με 23,8% (Albuquerque et al. 2012), την Ισπανία με 21,3% (Schroder et al. 2014) και την Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al.  2011).

Πίνακας 1: Δεδομένα αναλογίας Μέσης προς Ύψος (WHtR) και επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας σε Αγόρια και Κορίτσια.

Σύνολο

Δείγματος (n=124.113)

Αγόρια

(n=63.064)

Κορίτσια

(n=61.049)

p *
Αναλογία μέσης προς ύψος (WHtR) 0.48 ± 0.09 0.49 ± 0.06 0.47 ± 0.1 <0.001
Επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας (%) 33.4 36.0 30.7 <0.001

*p-τιμές που προκύπτουν από το chi-square test του Pearson για τις κατηγορικές μεταβλητές και t-test των μαθητών για τις συνεχείς.

Προβλεπτικοί παράγοντες της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση πολλαπλής λογαριθμιστικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού, η ποιότητα του πρωινού, η συχνότητα κατανάλωσης μικρογευμάτων και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σχετίζονταν σημαντικά με την πιθανότητα παιδικής κεντρικής παχυσαρκίας, σε αντίθεση με την ποιότητα των μικρογευμάτων, το «γρήγορο» φαγητό και την κατανάλωση αναψυκτικών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που καταναλώνουν πρωινό γεύμα ≥4 φορές την εβδομάδα (σε σύγκριση με <4 strong=””> δύο ενδιάμεσα μικρογεύματα (σε σύγκριση με εκείνα που δεν καταναλώνουν ενδιάμεσα μικρογεύματα) και εκείνα που καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση (σε σύγκριση με τη λιγότερο συχνή κατανάλωση) εμφάνιζαν κατά 28%, 6%, 30% και 5% μικρότερη πιθανότητα, αντίστοιχα, να είναι κεντρικά παχύσαρκα. Σε σχέση με τη σωματική δραστηριότητα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή ενεργό παιχνίδι ≥3 ημέρες την εβδομάδα (σε σύγκριση με <3ημέρες) έχουν αντίστοιχα, κατά 8% και 12% χαμηλότερες πιθανότητες κεντρικής παχυσαρκίας.  Επίσης, εκείνα που ασκούν καθιστικές δραστηριότητες ≥4 ημέρες την εβδομάδα (σε σύγκριση με <4 strong=””>10% περισσότερες πιθανότητες να είναι κεντρικά παχύσαρκα (Πίνακας 2). Σύμφωνα με τη δοκιμή Wald, η υψηλή συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος (≥4 ημέρες την εβδομάδα) (OR=0,72 95% CI 0,69-0,75) και ενδιάμεσων μικρογευματιδίων (OR=0,70 95% CI 0,67-0,74), καθώς και υψηλή συχνότητα συμμετοχής σε καθιστικές δραστηριότητες (OR=1,10 95% CI 1,07-1,14), ήταν οι τρεις πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της κεντρικής παχυσαρκίας, μετά από προσαρμογή για όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται το υψηλό δείγμα των παιδιών που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν μελετηθεί στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη μελέτη επίσης είναι μία από της πρώτες στον ελλαδικό χώρο που ερευνά διεξοδικά τη σχέση των διατροφικών συνηθειών, της φυσικής δραστηριότητας με την κεντρική παιδική κεντρική παχυσαρκία. Αντίθετα, ως επιδημιολογική μελέτη διέπεται από τους περιορισμούς των μελετών παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας αιτιολογικών σχέσεων και της δυνατότητας γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι σε συνέχεια των υψηλών ποστοστών της «γενικής» παχυσαρκίας στα παιδιά που παρουσιάζει η χώρα μας, ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας είναι πολύ υψηλός μεταξύ των ελλήνων μαθητών. Σε ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής των παιδιών όπως είναι η συχνότητα λήψης πρωινού γεύματος και κατανάλωσης μικρογευματιδίων, μαζί με το βαθμό συμμετοχής σε καθιστικές δραστηριότητες, θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή ώστε να αποτελέσουν συστατικά στρατηγικών παρεμβάσεων της πολιτείας με στόχο την πρόληψη της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας NESTLE.

Πίνακας 2: Μοντέλο ανάλυσης πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ζωής και της πιθανότητας ανάπτυξης κεντρικής παχυσαρκίας (n=124.113).

  Wald OR (95% CI)
Ηλικία 5.25 1.02 (1.00; 1.03)
Φύλο (αγόρια) 250.09 1.29 (1.25; 1.33)
Διατροφικές συνήθειες (%)    
Συχνή κατανάλωση πρωινού a 227.38 0.72 (0.69; 0.75)
Κατανάλωση ενός υψηλής ποιότητας πρωινού b 13.87 0.94 (0.92; 0.97)
Συχνή κατανάλωση μικρογευμάτων c 151.18 0.70 (0.67; 0.74)
Κατανάλωση υψηλής ποιότητας μικρογευμάτων d 2.97 0.97 (0.93; 1.00)
Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών e 9.97 0.95 (0.92; 0.98)
Συχνή κατανάλωση fast food f 2.62 1.03 (0.99; 1.06)
Συχνή κατανάλωση αναψυκτικών g 0.20 0.99 (0.96; 1.03)
Συνήθειες σωματικής δραστηριότητας (%)    
Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 9.43 0.94 (0.91; 0.98)
Υψηλή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες h 22.80 0.92 (0.88; 0.95)
Υψηλή συχνότητα ενεργού παιχνιδιού i 10.15 0.88 (0.82; 0.95)
Υψηλή συμμετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες j 37.78 1.10 (1.07; 1.14)

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ποσοστό πιθανοτήτων (OR), 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI). a Κατανάλωση πρωινού > 4 ημέρες την εβδομάδα. b Σύνηθες πρωινό: γάλα με δημητριακά ή γάλα και σάντουιτς, ή γάλα και ψωμί με μαργαρίνη και μέλι/μαρμελάδα. c Κατανάλωση σνακ στο σχολείο και μετά το μεσημεριανό. d Συνήθη μικρογεύματα υψηλής ποιότητας (φρούτα ή χυμούς φρούτων, τοστ ή σάντουιτς και γάλα ή γιαούρτι). e Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στα κύρια γεύματα και ως μέρος μικρογευμάτων. f Κατανάλωση πρόχειρου φαγητού  <1-2 g=”” 1=”” h=””> 3 ημέρες την εβδομάδα. i Ενεργό παιχνίδι στον ελεύθερο χρόνο > 3 ημέρες την εβδομάδα. j Συμμετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες > 4 ημέρες την εβδομάδα.

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης - ΔιαιτολόγοςΔημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,PhD
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
Κολωνάκι: Σκουφά 32 & Δημοκρίτου, ΤΚ. 106 73Τηλ.: 2103647517, 2103617502, 2103615603 – Fax: 2103615603
Άνω Πατήσια: Πρόμπονα 27 & Επινίκου, ΤΚ. 111 43Τηλ.: 2102520977, 2102582465 – Fax: 2102582465
Email: grigorakis@logodiatrofis.gr